Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Roemeens Tolk en Vertaalbureau Mihai

Artikel 1 – Begripsomschrijving 

1. Roemeens Tolk en Vertaalbureau Mihai, ingeschreven onder nummer 61520470 in het handelsregister en statutair gevestigd te Zoetermeer, is de gebruiker van deze algemene voorwaardenen zal hiernavolgend aangeduid worden met Roemeens Tolk en Vertaalbureau Mihai.

2. Onder opdrachtgever wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon van wie Roemeens Tolk en Vertaalbureau Mihai opdracht tot levering van tolk‐ en/of vertaaldiensten krijgt, c.q. met wie Roemeens Tolk en Vertaalbureau Mihai een overeenkomst aangaat.

3. Onder “overeenkomsten” wordt verstaan alle met Roemeens Tolk en Vertaalbureau Mihai te sluiten overeenkomsten tot levering van tolk‐ en/of vertaaldiensten.

Artikel 2 – Toepasselijkheid van de voorwaarden 

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding/prijsopgave en tariefopgave en iedere overeenkomst tussen Roemeens Tolk en Vertaalbureau Mihai en de opdrachtgever waarop Roemeens Tolk en Vertaalbureau Mihai deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, voor zover deze voorwaarden niet door Roemeens Tolken Vertaalbureau Mihai uitdrukkelijk zijn aanvaard.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Roemeens Tolk en Vertaalbureau Mihai, voor de uitvoering waarvan derden zijn betrokken.

Artikel 3 ‐ Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomst 

1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven van Roemeens Tolk en Vertaalbureau Mihai zijn vrijblijvend.

2. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van Roemeens Tolk en Vertaalbureau Mihai of – indien geen offerte is uitgebracht – door schriftelijke bevestiging van Roemeens Tolk en Vertaalbureau Mihai van een door de opdrachtgever verstrekteopdracht. Indien Roemeens Tolk en Vertaalbureau Mihai voor de offerte de volledige tekst binnen vijf werkdagen niet heeft kunnen inzien, kan Roemeens Tolk en Vertaalbureau Mihai na de aanvaardingdoor de opdrachtgever van de offerte de gedane prijsopgave en opgegeven termijnen nog herroepen.

3. Alle prijsopgaven en offertes worden gedaan exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

4. Roemeens Tolk en Vertaalbureau Mihai mag als zijn opdrachtgever beschouwen degene die de opdracht aan Roemeens Tolk en Vertaalbureau Mihai heeft gegeven, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen krachtens last, uit naam en voor rekening van een derde en mits naam en adres van deze derde tegelijkertijd aan Roemeens Tolk en Vertaalbureau Mihai zijn verstrekt.

5. Indien Roemeens Tolk en Vertaalbureau Mihai er in alle redelijkheid aan twijfelt of de opdrachtgever in staat zal zijn diens betalingsverplichtingen na te komen, is Roemeens Tolk en Vertaalbureau Mihai gerechtigd, alvorens aan te vangen met uitvoering van de opdracht of de voortzetting daarvan,voldoende zekerheid te verlangen van de opdrachtgever aangaande zijn betalingsverplichting, dan wel een betalingsvoorschot op de uiteindelijke rekening te verlangen.

Artikel 4 – Wijziging en annulering van opdrachten

1. Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, (dit ter beoordeling van Roemeens Tolk en Vertaalbureau Mihai), dan is Roemeens Tolk en Vertaalbureau Mihai gerechtigd de leveringstermijn en/of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren.

2. Wijzigingen in de opdracht na tot standkoming van de overeenkomst, worden pas van kracht na schriftelijke acceptatie en bevestiging door Roemeens Tolk en Vertaalbureau Mihai.

3. Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt ingetrokken, is deze betaling van het al uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd, evenals een vergoeding op basis van een uurtarief voor al uitgevoerde researchwerkzaamheden voor het overige gedeelte.

4. Indien Roemeens Tolk en Vertaalbureau Mihai voor de uitvoering van de opdracht tijd heeft gereserveerd en deze niet meer kan worden benut, is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van 50 % van het honorarium voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht.

Artikel 5 – Uitvoering van opdrachten, geheimhouding

1. Roemeens Tolk en Vertaalbureau Mihai is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met een goede vakkennis uit te voeren voor het door de opdrachtgever gespecificeerde doel.

2. Roemeens Tolk en Vertaalbureau Mihai zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen. Roemeens Tolk en Vertaalbureau Mihai zal zijn medewerkers tot geheimhouding verplichten. Roemeens Tolk en Vertaalbureau Mihai is echter niet aansprakelijk voor schending van de geheimhouding door zijn medewerkers indien deze aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.

3. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen heeft Roemeens Tolk en Vertaalbureau Mihai het recht een opdracht (mede) door een derde te laten uitvoeren, onverminderd zijn verantwoordelijkheid voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht. Roemeens Tolk en Vertaalbureau Mihai zal bedoelde derde tot geheimhouding verplichten.

4. De opdrachtgever verstrekt op verzoek inhoudelijke inlichtingen over de te vertalen tekst evenals documentatie en terminologie. Verzending van bedoelde stukken geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.

5. Roemeens Tolk en Vertaalbureau Mihai staat niet in voor de juistheid van de door opdrachtgever aan Roemeens Tolk en Vertaalbureau Mihai verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, indien Roemeens Tolk en Vertaalbureau Mihai is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, ook al zijn deze te goeder trouw verstrekt.

6. Indien de opdrachtgever specifiek verlangt dat bepaalde terminologie wordt gebruikt, zal hij dit nadrukkelijk dienen mee te delen bij het verstrekken van de opdracht. De opdrachtgever zal Roemeens Tolk en Vertaalbureau Mihai een lijst met voorkeurs terminologie ter hand stellen.

7. In geval van een schriftelijke vertaling, dient de opdrachtgever zorg te dragen voor de aanlevering van goed leesbare tekst. Indien dit niet mogelijk is, staat Roemeens Tolk en Vertaalbureau Mihai vrij een hoger tarief dan gebruikelijk in rekening te brengen of de opdracht te weigeren.

8. De opdrachtgever draagt zorg voor goede, normale omstandigheden waaronder de tolkdiensten dienen te worden verricht. Deze omstandigheden moeten in ieder geval voldoen aan de eisen die daar aan worden gesteld door de wetgeving in het kader van de arbeidsomstandigheden.

9. De opdrachtgever wordt geacht wezenlijke onderwerpen in een vertaling, zoals namen, waardegetallen, geldbedragen, etc, op juistheid te controleren.

Artikel 6 – Intellectuele eigendom

1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Roemeens Tolk en Vertaalbureau Mihai het auteursrecht op door Roemeens Tolk en Vertaalbureau Mihai vervaardigde vertalingen en andere teksten.

2. De opdrachtgever vrijwaart Roemeens Tolk en Vertaalbureau Mihai tegen aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendom‐, octrooi‐, auteurs‐ of andere intellectuele eigendomsrechten inverband met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 7 – Ontbinding

1. Roemeens Tolk en Vertaalbureau Mihai is, indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingenvoldoet, evenals in geval van faillissement, surseance of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever,zonder enige verplichting tot schadevergoeding bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. Roemeens Tolk en Vertaalbureau Mihai kan dan onmiddellijke voldoening van het hem toekomende vorderen.

Artikel 8 – Reclames en geschillen

1. De opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk kenbaar te maken en in ieder geval binnen vijf werkdagen na levering schriftelijk aan Roemeens Tolk en Vertaalbureau Mihai te melden. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

2. Klachten en aanspraken betreffende een vertaling worden niet gehonoreerd indien deze het gevolg zijn van dubbelzinnigheid van de brontekst.

3. Indien de klacht gegrond is, zal Roemeens Tolk en Vertaalbureau Mihai het geleverde binnen redelijke tijd verbeteren of vervangen dan wel, indien Roemeens Tolk en Vertaalbureau Mihai redelijkerwijs niet aan het verlangen tot verbetering kan voldoen, een verlaging van de prijs verlenen.

4. Het recht op reclame van de opdrachtgever vervalt indien de opdrachtgever het geleverde heeft bewerkt of doen bewerken en vervolgens aan een derde heeft doorgeleverd.

Artikel 9 – Termijn en tijdstip van levering 

1. De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Roemeens Tolk en Vertaalbureau Mihai is gehouden om, zodra hem duidelijk wordt dat tijdige levering niet mogelijk is, de opdrachtgever daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

2. Bij toerekenbare overschrijding van de toegezegde termijn is de opdrachtgever, indien op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht, gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst. Roemeens Tolk en Vertaalbureau Mihai is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding.

3. De levering wordt geacht te hebben plaats gehad op het tijdstip van persoonlijke aflevering of verzending per gewone post, telefax, koerier, modem of e‐mail.

4. Levering van gegevens via elektronische post wordt geacht te hebben plaats gehad op het momentwaarop het medium de verzending heeft bevestigd.

5. De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan onze aflevering van de volgens de overeenkomst verrichte prestatie.

Artikel 10 – Honorarium en betaling

1. Het honorarium voor een vertaling van Roemeens Tolk en Vertaalbureau Mihai is in beginsel gebaseerd op een woordtarief. Voor andere werkzaamheden dan vertaalwerk wordt in beginsel een honorarium op basis van een uurtarief in rekening gebracht. Roemeens Tolk en Vertaalbureau Mihai kan tevens naast zijn honorarium ook de verschotten verbonden aan de uitvoering van de opdracht aan deo pdrachtgever in rekening brengen.

2. Het honorarium is exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3. Declaraties dienen uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan in de valuta waarinde declaratie is gesteld. Na verstrijken van de termijn van 30 dagen is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de opdrachtgever over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.

4. Ingeval van buitengerechtelijke incassokosten geldt een incassotarief van 15 % over de eerste € 2.000 van de hoofdsom met rente en een tarief van 10 % over het meerdere, met een minimum van € 70 perfactuur.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid: vrijwaring 

1. Roemeens Tolk en Vertaalbureau Mihai is uitsluitend aansprakelijk voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan Roemeens Tolk en Vertaalbureau Mihai toerekenbare tekortkoming.Roemeens Tolk en Vertaalbureau Mihai is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde excl. BTW van de desbetreffende opdracht.

2. Dubbelzinnigheid in de betekenis van de te vertalen tekst ontheft Roemeens Tolk en Vertaalbureau Mihai van iedere aansprakelijkheid.

3. De beoordeling van de vraag of een te vertalen tekst of de vertaling bepaalde risico’s voor letselschade behelst, blijft geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.

4. Roemeens Tolk en Vertaalbureau Mihai is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. Roemeens Tolk en Vertaalbureau Mihai is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en moderne telecommunicatiemiddelen.

5. De aansprakelijkheid van Roemeens Tolk en Vertaalbureau Mihai is in alle gevallen gelimiteerd tot een bedrag van € 55,00 per gebeurtenis.

6. De opdrachtgever is verplicht Roemeens Tolk en Vertaalbureau Mihai te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde, behoudens voor zover opgrond van dit artikel aansprakelijkheid van Roemeens Tolk en Vertaalbureau Mihai bestaat.

Artikel 12 – Overmacht

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Roemeens Tolk en Vertaalbureau Mihai geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Roemeens Tolk en Vertaalbureau Mihai niet in staat is zijn/ haar verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: brand, ongeval, ziekte, werkstaking, verstoringen van energievoorzieningen, oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege, transportbelemmeringen en stoornissen in de post en/of telecommunicatie.

2. Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van Roemeens Tolk en Vertaalbureau Mihai opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door RoemeensTolk en Vertaalbureau Mihai niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien de opdrachtgever consument is, geldt de in dit lid bedoelde opschortingbevoegdheid slechts voor zover deze bevoegdheid hem/ haar op grond van de wet toekomt.

3. Indien Roemeens Tolk en Vertaalbureau Mihai bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn/ haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn/ haar verplichtingen kan voldoen, is Roemeens Tolk en Vertaalbureau Mihai gerechtigd het al uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 13 – Toepasselijk recht

1. Op de rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en Roemeens Tolk en Vertaalbureau Mihai is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen over deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter.